Planeta ziemia maly ksiaze

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w sprawy, jak nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej każdych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy rosną w niej elementy w skórze gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem.
Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy:
– strefę 0 – ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,
– strefę 1 – w której te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania,
– strefę 2 – w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli występuje – trzyma się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak:
– strefa 20 – w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże okresy,
– strefa 21 – w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania,
– strefa 22 – w jakiej obłok palnego miału nie gra w trakcie normalnego działania, a jeżeli wystąpi – kieruje się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.