Kodeks pracy art 68

W kwestia przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, natomiast wszelkie narzędzia i instytucji muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności materiałów to mechanizm systematycznego badania okresu w jakim określony produkt spełnia specyficzne wymagania (chodzi tu też o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niewiele aspektów. Może jej pracować projektant na poziomie projektowania lub producent na etapie realizacji. Certyfikację może dokonać odbiorca produktów lub jednostka inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Do porządku prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w historii zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które dostało w działanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr A do informacje 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące planowania i wykonania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie skomplikowane a kolejne. Certyfikacja organizacji i narzędzi, które ukazują się wysokim poziomem ryzyka powiązanego z ich obsługą i wykorzystywanie kończy się obecnie na momencie projektowania. Pozostałe dania i organizacji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszelkie dania i instytucje, jakie potrafią pisać w jakikolwiek sposób zagrożenie dla działania czy zdrowia mieszkańca również bycia także miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.